Google+

Odporność na ogień wyrobów budowlanych jest bardzo istotnym elementem dla bezpieczeństwa pożarowego budynków, dlatego też Komisja Europejska wprowadza wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfi kacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz defi niujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. W praktyce skutkuje to powstawaniem projektów, w których znacząco redukuje się stosowanie przewodów z tworzyw polwinitowych na rzecz konstrukcji z materiałów bezhalogenowych.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego od 01.07.2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, w skrócie nazywane CPR. Ponadto wymagania ogólne w zakresie wymagań formalnych, deklaracji właściwości użytkowych oraz metod weryfikacji odporności na ogień kabli i przewodów zebrano w normie EN 50575:2014.

Szczegółowe wymagania znajdują się w normach powiązanych tj.: EN 13501- 6: Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień. Norma ta określa zakres i metodykę badań niezbędnych do oceny własności użytkowych kabli pozwalającą na ich sklasyfikowanie.

Tabela 1. Wymagana klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów ogólnego przeznaczenia zainstalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych w budynkach określonego rodzaju. (Źródło: Norma SEP N SEP-E-007:2017-09)
Charakterystyka budynkuKlasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej, do trzech kondygnacji nadziemnych włącznieEca
Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznieEca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczone do celów turystyki i wypoczynkuEca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych, gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnychEca
Budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalnąEca
Garaże wolnostojące o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2Eca
Budynki wolnostojące o kubaturze do 1500 m3 służące do hodowli inwentarzaEca
Budynki wysokościowe (WW) o wysokości ponad 55 m nad poziomem terenuDca-s2, d1, a3
Budynki wysokie (W) o wysokości ponad 25 m do 55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 włącznieDca-s2, d1, a3
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania sięDca-s2, d1, a3
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszychDca-s2, d1, a3
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publicznej niezakwalifi kowane do kategorii ZL I oraz ZL IIDca-s2, d1, a3
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – mieszkalneDca-s2, d1, a3
Budynki o kategorii zagrożenia ludzi ZL V - zamieszkania zbiorowego niezakwalifi kowane do kategorii ZL I oraz ZL IIDca-s2, d1, a3
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, inwentarskie in.)Eca

Przywołane powyżej akty wykonawcze (normy) do Rozporządzenia wprowadzają następujące klasy reakcji na ogień tzw. euroklasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, gdzie Aca – jest najwyższą klasą, a najniższą klasa Fca, która oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień. Każda euroklasa wyrobu wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia. Im wyższa klasa tym wyższy poziom bezpieczeństwa wyrobu w trakcie pożaru. Każdej klasie zostały przyporządkowane określone parametry, którymi musi się charakteryzować odpowiadający jej wyrób. Odpowiednie wartości progowe muszą być sprawdzane na zgodność z klasyfikacją w trakcie badań laboratoryjnych w niezależnej jednostce badawczej.

Wymagania minimalne dotyczące stosowania kabli i przewodów elektrycznych w budynkach zostały określone w normie N SEP -E-007:2017-09, co prezentuje tabela nr 1.

Fabryka Kabli Elpar z siedzibą w Parczewie wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Dyrektywą CPR – wprowadza do swojej oferty handlowej, jako nowość przewody bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia czyli: HDHp- J(O) 450/750 V oraz HDXSp-J(O) 450/750 V. Katalog korzyści związany z zastosowaniem tych konstrukcji jest znaczący. Istotną cechą przewodów bezhalogenowych jest możliwość zastosowania ich w nowoczesnych instalacjach elektrycznych oraz inteligentnym budownictwie, gdzie ważny jest nie tylko komfort użytkowania, ale także stopień bezpieczeństwa. Jak sugeruje nazwa, przewody bezhalogenowe nie zawierają halogenów, czyli związków fluoru, chloru, bromu, jodu, astatu – oznacza to, że w warunkach pożaru materiały izolacji i powłok zewnętrznych nie będą emitowały korozyjnych, toksycznych dymów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Jedynym produktem spalania tych tworzyw są dwutlenek węgla i woda. W efekcie pożarów większość śmiertelnych ofiar nie ginie od samych płomieni czy wysokiej temperatury, ale na skutek zatrucia dymem. Ważnym jest, że w warunkach pożaru przewody te nie będą podnosić temperatury otoczenia. Ze względu na powyższe cechy przewody bezhalogenowe mają zastosowanie w budynkach o dużym skupisku ludzi, a także w obiektach, gdzie chroni się wartościowe dobra materialne. W uproszczeniu można je określić, jako odpowiedniki dobrze znanych miedzianych przewodów instalacyjnych YDYp 450/750 V wykonanych w wersji bezhalogenowej. Przewód HDXSp można uznać za bogatszą wersję HDHp ze względu zastosowania na izolację tworzywa z polietylenu usieciowanego.

Informacje techniczne:
BUDOWAHDXSp-J(O) 450/750VHDHp-J(O) 450/750V
Żyłymiedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228
Izolacjapolietylen usieciowanyspecjalny polimer bezhalogenowy
Kolory izolacjiHDXSp-O
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: brązowa, czarna, szara lub niebieska, brązowa, czarna
4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
HDXSp-J
3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa
4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara lub zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
HDHp-O
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: brązowa, czarna, szara lub niebieska, brązowa, czarna
4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
HDHp-J
3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa
4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara lub zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
Powłokaspecjalny polimer bezhalogenowy, kolor białyspecjalny polimer bezhalogenowy, kolor biały
Temperatura pracy-40°C do +70°C-40°C do +70°C
Dopuszczalna temperatura żył roboczych+90°C+70°C
Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia+250°C+160°C
Parametry analogiczne dla obu typów przewodów
Napięcie znamionowe450/750V
Minimalny promień gięcia6xD (D – wymiar zewnętrzny przewodu)
Zastosowanieprzewody bezhalogenowe zasilające do instalacji w obiektach gdzie życie ludzkie lub dobra materialne musza być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe), przewody są przeznaczone do układania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w ścianach murowanych i bezpośrednio w betonie, jedynie do układania na stałe, w przypadku instalacji na zewnątrz lub pod ziemią należy umieścić kable w kanałach kablowych lub rurach
Pakowaniekrążki o długości 100 m oraz inne formy, zgodnie z życzeniem klienta

Przewody HDHp-J(O) 450/750 V oraz HDXs-J(O) 450/750 V produkowane są w fabryce Elpar, jako marka własna. Tylko nasza fabryka posiada w ofercie i dystrybuuje ten typ przewodów bezhalogenowych. Wysoka jakość tych produktów została potwierdzona wynikami badań przeprowadzonych w niezależnych notyfikowanych laboratoriach. W zakresie reakcji na ogień pozyskane parametry pozwalają przypisać tym konstrukcjom klasę reakcji na ogień Dca. Zachęcamy do stosowania przewodów bezhalogenowych w instalacjach, mając jednocześnie nadzieję, że proponowane konstrukcje kablowe spełnią Państwa oczekiwania.

www.elpar.pl