Znaki ewakuacyjne to szczególny rodzaj znaków bezpieczeństwa. Najprościej definiując, możemy powiedzieć, że znak bezpieczeństwa zapewnia wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, świetle sztucznym, jak również przy braku oświetlenia (po nagłym usunięciu źródła światła).

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy - co powinieneś wiedzieć?

Zgodność znaków ewakuacji z polskimi normami

Z punktu widzenie osób ewakuowanych niezmiernie istotny jest jednoznaczny przekaz każdego znaku oraz jego czytelność w każdych, zwłaszcza trudnych, warunkach ewakuacji. W zależności od rodzaju obiektu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, stopnia możliwego niebezpieczeństwa, liczby potencjalnych osób przebywających w danym obiekcie oraz wszelkich warunków środowiskowych, system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych powinien być opracowany indywidualnie przez pracownika lub zespół pracowników odpowiedzialnych w danym obiekcie za wdrożenie przepisów BHP. Nie zmienia to jedna faktu, że wszystkie znaki ewakuacyjne muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Stosowane obecnie znaki ewakuacyjne są zgodne z normami PN-92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO 7010, które zostały zatwierdzone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy - co powinieneś wiedzieć?

Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych a ich widoczność

Zielone znaki ewakuacyjne muszą być bardzo precyzyjnie rozmieszczone. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, podstawowy system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych powinien składać się z wysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych znaków ewakuacyjnych. System ten może być uzupełniony nisko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi, na przykład w przypadku możliwości dużego zadymienia. Wszystkie znaki ewakuacyjne, bez względu na miejsce rozmieszczenia, powinny być zgodnie z polskimi normami pod względem barwy, wielkości i grafiki. Co ważne, znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla ewakuujących się ludzi z każdego miejsca, a zwłaszcza z tego, w którym może zajść wątpliwość co do kierunku przebiegu drogi ewakuacji - ludzie muszą widzieć znak określający jej kierunek. Dlatego wymiary znaków bezpieczeństwa są uzależnione od odległości, z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ludzi, a także od ewentualnego jego przesunięcia w stosunku do normalnej linii środkowej widzenia.

Oświetlenie drogi ewakuacji

Ewakuacja często wiąże się paniką, dlatego w celu jej zminimalizowania znaki ewakuacyjne muszą być rozmieszczone perfekcyjnie i doskonale oświetlone. Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczane na ścianach na wysokości ok. 150 cm od podłogi, odpowiadającej średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia lub nad drogą ewakuacyjną na wys. ponad 200 cm od podłogi. Czy ich oświetlenie także regulowane jest przepisami? Oczywiście! Jak już wspomniano istnieje podstawowy system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych, który w zależności od potrzeb można uzupełnić o system dodatkowy. W przypadku braku oświetlenia ewakuacyjnego (występuje tylko oświetlenie podstawowe), należy stosować dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Obok oświetlenia podstawowego można zastosować nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne w postaci punktowych źródeł światła lub liniowych źródeł światła. Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne wytyczające drogę ewakuacji powinno być usytuowane nie wyżej niż 40 cm od podłogi.

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy - co powinieneś wiedzieć?

Właściwości materiałów, z których produkuje się znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne najnowszej generacji są drukowane zarówno na folii, jak i na płycie fotoluminescencyjnej, którą jednak da się uszkodzić przez nierozwagę i nieodpowiednie rozmieszczenie znaku. Uszkodzenie folii fotoluminescencyjnej może prowadzić do przerwania świecącego materiału, trzeba więc bardzo ostrożnie obchodzić się ze znakami podczas montażu oraz konserwacji - aby je wyczyścić należy używać wody z dodatkiem mydła, natomiast unikać wszelkich środków chemicznych. Należy również pamiętać, aby nie umieszczać znaków ewakuacyjnych w pobliżu żrących materiałów takich jak rozpuszczalnik, benzyna lub inne substancje chemiczne, które z pewnością mogą wpłynąć bardzo niekorzystnie na materiał znaku. Im mniejsze ryzyko uszkodzeń znaków, tym dłużej one zapewnią bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Nie jest tak, że raz umocowane na ścianach znaki można zostawić samym sobie - ich umocowanie, widoczność i czytelność muszą być pod nieustanną kontrolą.

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowym celem znaków ewakuacyjnych jest ochrona życia oraz zdrowia ludzi. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy wydarzy się sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, dlatego należy regularnie kontrolować stan znaków ewakuacyjnych i w razie potrzeby je wymienić. Droga ewakuacyjna, czyli cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej strefy bezpiecznej, wymaga maksymalnie precyzyjnego oznakowania zgodnego ze wszelkimi polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa.

W przygotowaniu tekstu pomógł TECHEM S.A - producent i dystrybutor najwyższej jakości znaków ewakuacyjnych spełniających polskie i europejskie normy. Sprawdź znaki ewakuacyjne na stronie: https://sklep.techemznaki.pl/ewakuacja.x