Nie wystarczy wybudować budynek mieszkalny lub zakładowego czy inny i móc pozwolić mieszkać i pracować w nim ludziom. Budynek taki musi zostać odpowiednio zaprojektowany i wybudowany, także z uwzględnieniem wszelkich przesłanek dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest to więc wspólna praca architekta, wykonawcy oraz rzeczoznawcy ppoż, na których leży odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie, wybudowanie i dopuszczenie budynku do użytkowania przez ludzi.

Rzeczoznawca przeciwpożarowy - jaką rolę spełnia w procesie ochrony ppoż?

Kim jest rzeczoznawca ppoż?

Rzeczoznawca ppoż to bardzo ważna osoba w procesie oddawania danego budynku do użytku, ale także ważna już na etapie projektowania danego budynku. Rzeczoznawca ppoż powinien być dopuszczony do prac nad danym obiektem już na wczesnych etapach jego realizacji. Jest to ważne, ponieważ zaprojektowany budynek wymaga opracowania odpowiednich zabezpieczeń, które składają się na ochronę ppoż, a w dalszej mierze na bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia osób, które z tego budynku będą korzystać. Ustalenia pomiędzy architektem, wykonawcą i rzeczoznawcą ppoż są bardzo istotne, ich współpraca jest wręcz konieczna. Prawidłowe rozplanowanie wszelkich instalacji i zabezpieczeń ppoż to także zero problemów podczas tzw. odbioru budynku i dopuszczenia go do użytkowania, o czym decyduje PSP. Jak więc widać, rola rzeczoznawcy ppoż jest bardzo ważna. Tak samo ważnym jest, by pracował on rzetlenie - nie tylko przybijał pieczątki na dokumentacjach, ale realnie podjął działania, jakie podniosą bezpieczeństwo użytkowania danego budynku czy innego obiektu budowlanego (stadion, hala widowiskowa).

Rzeczoznawca ppoż to specjalista, na którym ciążą prawa oraz obowiązki zapisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Posiada on wszelkie kwalifikacje i jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z tą właśnie ochroną ppoż. Nie każdy może jednak zostać rzeczoznawcą ppoż. Poza pełnoletnością oraz niekaralnością, wymogiem jest również posiadanie dyplomu inżyniera pożarnictwa i posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie tej dziedziny. Ale studia i praktyka to nie wszystko, bowiem trzeba jeszcze odbyć odpowiednie kursy, które kwalifikować będą (po zdanym pozytywnie egzaminie) daną osobę do wykonywania pracy rzeczoznawcy ppoż. Na egzaminie kandydat na rzeczoznawcę ppoż musi się wykazać znajomością prawa ppoż oraz (w części praktycznej) przeanalizować oraz rozwiązać dany problem związany z tematyką przeciwpożarową.

Czym dokładnie zajmuje się rzeczoznawca ppoż?

Jak już wspomniano, rzeczoznawca posiada prawa i obowiązki, które związane są bezpośrednio z wykonywanym przez niego zawodem. Jak już wspomniano, do prac rzeczoznawcy ppoż należy uzgadnianie projektów budowlanych oraz urządzeń ppoż. To jednak nie jedyne zadanie rzeczoznawcy. Jest on także zobowiązany w swojej pracy do sporządzania opracowań dotyczących ochrony ppoż - mogą to być np. ekspertyzy techniczne i inne podobne dokumenty. Obowiązkiem rzeczoznawcy ppoż jest również wykonywanie i nadzorowanie wszelkich czynności, które mają na celu zapobieganie pożarom. Wszelkie dokumenty, które sporządzane są przez tego typu specjalistę muszą być do wglądu dla Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Na rzeczoznawcy leży także obowiązek ich przechowywania przez okres 5 lat. Wiedza dotycząca pożarnictwa, jak również różnorakie przepisy prawne wciąż ulegają aktualizacjom, dlatego rzeczoznawca ppoż ma także obowiązek być z nimi na bieżąco i ciągle podnosić swoje kwalifikacje oraz aktualizować posiadaną wiedzę.

Jak widać, praca rzeczoznawcy ppoż jest pracą niezwykle odpowiedzialną. Jeśli specjalista wykona ją nierzetelnie, może to mieć bardzo złe skutki, będące nawet realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Osoba wykonująca obowiązki rzeczoznawcy ppoż musi więc wykazywać się wysoką etyką wykonywanego przez siebie zawodu, powinna także dbać, by dopuszczane przez nią do użycia urządzenia były opatrzone odpowiednimi certyfikatami, etc. To zawód dla osób uczciwych oraz ambitnych, którym leży na sercu dobro ludzi i rzetelne podchodzenie do powierzonych obowiązków.

Artykuł opublikowany na zlecenie Firefly Poland Sp. z o.o.



x