Rachunki ze energię w firmie należą do jednych z najwyższych w zestawieniu z innymi kosztami. Nie powinno to dziwić zważywszy na fakt, że sektor przemysłowy odpowiada za blisko 30% całkowitego zużycia energii, a placówki usługowe i detaliczne za kolejne 18%. Oświetlenie, komputery, specjalistyczne maszyny - wysoki pobór prądu zależy od wielu czynników. Z pewnością największy będzie on w firmach produkcyjnych, gdzie funkcjonuje system zmianowy, energia pobierana jest zatem praktycznie przez całą dobę. Poszukujesz oszczędności na tym polu? Prowadzisz duży biznes? Dobrym rozwiązaniem może być przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej.

Audyt efektywność energetycznej - sposób na zarządzanie energią w firmie

Audyt efektywności energetycznej - na czym polega?

Audyt efektywności energetycznej to procedura, która sprowadza się do przeprowadzenia szczegółowych obliczeń dla wybranych działań, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. Punkt wyjścia stanowi zawsze weryfikacja aktualnego stanu zużycia energii. Następnie audytor powinien zaproponować przedsięwzięcia, które pozwolą je zmniejszyć. Niezbędne będzie przy tym oszacowanie ich opłacalności ekonomicznej. Potrzebna jest także wiedza o możliwej do uzyskania oszczędności energii. Może się np. zdarzyć, że okaże się ona zbyt niska w zestawieniu z kosztami, jakie trzeba ponieść, aby wprowadzić zmiany. Konsekwencją przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej może być np. zalecenie dotyczące ocieplenia budynku czy inwestycji w OZE.

Warto podkreślić, że audyt efektywności energetycznej może okazać się potrzebny, gdy zamierzasz uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję. Dzięki niemu możesz wskazać skalę oszczędności energetycznej, jaka będzie możliwa do uzyskania po zrealizowaniu inwestycji.

Audyt efektywności energetycznej krok po kroku

Audyt efektywności energetycznej to proces złożony, która składa się z przynajmniej kilku etapów. Co się do nich zalicza? Prześledźmy je krok po kroku.

  1. Ustalenie zakresu i czasu przeprowadzenia audytu - audyt efektywności energetycznej powinien odnosić się do konkretnych przedsięwzięć, z tego też względu niezbędne jest wskazanie jego dokładnego zakresu. Audyt jednocześnie nie powinien być rozciągnięty w czasie, dlatego warto również ustalić, kiedy ma zostać przeprowadzony i ile czasu zajmie.
  2. Gromadzenie niezbędnych informacji - osoby audytujące firmę powinny zebrać dane dotyczące aktualnego stanu technicznego instalacji i pracy urządzeń. Konieczna będzie również identyfikacja źródeł generujących straty energii.
  3. Analiza zebranych danych - wszystkie dane muszą zostać szczegółowo przeanalizowane pod kątem bieżącego zużycia energii. Następnie powinna nastąpić ich ewaluacja. Audytor ocenić ma zatem, jakie działania pozwolą zmniejszyć zużycie energii w firmie i czy zmiana ta będzie opłacalna.
  4. Przedstawienie propozycji zmian - audytor bądź zespół audytujący przedstawia propozycję przedsięwzięć mających na celu minimalizację rozpoznanych strat. Ocenia jednocześnie na ile są one możliwe do wprowadzenia. Konieczne będzie również określenie sposobów monitorowania energii.
  5. Sporządzenie raportu - raport podsumowuje ustalenia z audytu.
Audyt efektywność energetycznej - sposób na zarządzanie energią w firmie

Zarabiaj na oszczędności energii!

Czy wiesz, że jako przedsiębiorca masz możliwość uzyskania formy dofinansowania w zamian za realizację przedsięwzięć proefektywnościowych? Przyjmują one postać tzw. białych certyfikatów. Są to świadectwa efektywności energetycznej, które możesz otrzymać za przeprowadzenie działań, pozwalających obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Białe certyfikaty wydaje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Warto wiedzieć, że wydawane są wyłącznie dla planowanych przedsięwzięć, które pozwolą uzyskać oszczędność energii na poziomie minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok). Ponadto, do ich uzyskania niezbędne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Co istotne, stanowią one przedmiot obrotu na giełdzie, dlatego też na ich sprzedaży można zarabiać.

Jak zmniejszyć zużycie energii w przedsiębiorstwie? Do tego tematu podejść trzeba ostrożnie. Zanim zaczniesz wprowadzać zmiany na własną rękę, musisz sprawdzić, czy oby na pewno okażą się one opłacalne. Z pomocą przychodzi audyt efektywności energetycznej. Pozwoli on oszacować, czy planowane przedsięwzięcie rzeczywiście przełoży się na mniejsze zużycie energii w Twojej firmie.