Stosowane w przemyśle i budownictwie rozwiązania techniczne wymagają, aby użyte w nich urządzenia były niezawodne, bezpieczne oraz spełniały najwyższe standardy jakościowe. Dla wyrobów przeznaczonych na rynek europejski wymagania bezpieczeństwa zawarte są w stosownych dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady.

Fot. 1 Kabel 2XSLCY-J charakteryzuje się niską pojemnością żył izolowanych i wysoką skutecznością ekranowania.

W przypadku kabli produkowanych przez Technokabel SA wiąże się to ze spełnieniem wymagań dyrektywy niskonapięciowej (LVD), kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz rozporządzenia o wyrobach budowlanych (CPR).

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych wymusza na producentach klasyfikowanie wyrobów pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Analizując zachowanie kabli w pożarze, a w szczególności ich reakcję na działanie ognia, w przypadku instalacji wewnątrz budynków, w których przebywa duża liczba osób i ich ewakuacja jest utrudniona rekomendujemy stosowanie kabli o wyższych klasach reakcji na ogień (B2ca, Cca i Dca). Natomiast w instalacjach zewnętrznych lub przemysłowych, gdzie przebywa mała liczba osób i ich ewakuacja jest ułatwiona, używanie kabli o niższej lub nieokreślonej klasie reakcji na ogień (Eca i Fca). Należy zaznaczyć, że wymagania wyższych klas reakcji na ogień spełniają kable, do których wykonania zastosowano materiały bezhalogenowe.

Do przesyłania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych oferujemy instalowane na zewnątrz budynków kable o izolacji i powłoce polwinitowej, typu YKY i YKSY, na napięcie pracy 0,6/1 kV. Jeżeli podczas eksploatacji kabli mogą wystąpić zagrożenia mechaniczne, proponujemy stosować kable pancerzone taśmą stalową, typu YKYFty i YKSYFty, albo drutami stalowymi, typu YKYFoy i YKSYFoy. Alternatywę stanowią kable w izolacji z polietylenu usieciowanego, typu YKXS, YKSXS i odpowiednio YKXSFty, YKXSFoy, YKSXSFty oraz YKSXSFoy. Zastąpienie izolacji polwinitowej w tych kablach usieciowanym polietylenem pozwoliło zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy żył z 70 do 90°C, a przy zwarciach z 160 do 250°C. W instalacjach wewnętrznych budynków, w których może znajdować się bardzo duża liczba osób stosuje się kable bezhalogenowe N2XH-J 0,6/1 kV o klasie reakcji na ogień B2ca.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba stosowania małych promieni gięcia oraz wymagana jest większa elastyczność i giętkość zalecamy wykorzystanie kabli z wielodrutowymi żyłami miedzianymi, typu YSLY- -JZ (-OZ, -JB, -OB), na napięcie pracy 300/500 V (wewnątrz budynków) i 0,6/1 kV (wewnątrz i na zewnątrz budynków). Są one wykonywane jako kable wielożyłowe, wieloparowe lub wielotrójkowe. Dla zabezpieczenia przed indukowaniem przez zewnętrzne pola elektryczne zakłóceń w torach kabli YSL(St)Y-JZ (-OZ, -JB, -OB), jak również w celu ograniczenia emisji zakłóceń z kabla do otoczenia, stosuje się ekranowanie w postaci taśmy aluminiowej z ułożoną pod nią żyłą uziemiającą. W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych i gdy wymagana jest większa elastyczność, w kablach YSLCY- -JZ (-OZ, JB, -OB) stosuje się ekran w postaci oplotu. W ofercie firmy Technokabel znajdują się również wykonania bezhalogenowe wymienionych kabli: HSLH-JZ, HSL(St)H-JZ oraz HSLCH-JZ - o wyższych klasach reakcji na ogień.

Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie silników prądu przemiennego z falownikami. Połączenia takie muszą być realizowane specjalnymi kablami charakteryzującymi się niską pojemnością żył izolowanych i wysoką skutecznością ekranowania. W takich uwarunkowaniach najlepiej sprawdzają się kable 2XSLCY-J i 3Plus 2XSLCY-J oraz ich wersje bezhalogenowe 2XSLCH-J i 3Plus 2XSLCH-J (Fot. 1). Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia.

Fot. 1 Kabel 2XSLCY-J charakteryzuje się niską pojemnością żył izolowanych i wysoką skutecznością ekranowania. Fot. 1 Kabel 2XSLCY-J charakteryzuje się niską pojemnością żył izolowanych i wysoką skutecznością ekranowania.

Oddzielną grupę stanowią wieloparowe kable ekranowane typu RD-Y(St)Y Bd(RD- -H(St)H Bd (Fot. 2) - wersja bezhalogenowa) o konstrukcji pęczkowej. Służą one do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych o częstotliwości do 10 kHz. Dzięki specjalnej konstrukcji (odpowiednie skoki par, konstrukcja pęczkowa) osiągnięto bardzo niski poziom wzajemnego zakłócania się torów kabla. Wersje z dodatkową powłoką RD-Y(St)YY Bd lub ze wzmocnioną powłoką zewnętrzną RD-Y(St)Yv Bd mogą być instalowane na zewnątrz lub układane bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu na izolację kabli do transmisji cyfrowej pozwala uzyskać mniejszą pojemność torów parowych kabla i mniejsze straty przesyłanych sygnałów. Osiągnięto to w produkowanych przez Technokabel SA kablach typu RE-2Y(St)Yv oraz RE-2Y(St)Yv PiMF (Fot. 3) z ekranowanymi parami. W obu przytoczonych typach konstrukcja kabli jest wieloparowa z ekranem wspólnym z taśmy i wzmocnioną powłoką zewnętrzną, dzięki której kable mogą być instalowane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

Fot. 3 Kabel RE-2Y(St)Yv PiMF z ekranowanymi parami charakteryzują się mniejszą pojemnością torów parowych kabla i mniejszymi stratami przesyłanych sygnałów. Fot. 3 Kabel RE-2Y(St)Yv PiMF z ekranowanymi parami charakteryzują się mniejszą pojemnością torów parowych kabla i mniejszymi stratami przesyłanych sygnałów.

Sygnały kontrolne i pomiarowe mogą być przesyłane za pomocą giętkich kabli wielożyłowych typu LiYY i ekranowanych giętkich kabli wielożyłowych typu LiYCY. Oferowane są również kable o konstrukcji parowej typu LiYY-P i LiYCY-P. Kable ekranowane wyposażone są w oplot z drutów miedzianych ocynowanych, który chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Taka budowa ekranu pozwala uzyskać dobrą elastyczność kabla. Kable nadają się do instalowania wewnątrz budynków i dostępne są również w wersji bezhalogenowej LiHH (-P) oraz LiHCH (-P).

Większą ilość informacji w jednostce czasu można przesłać w przemysłowych układach automatyki za pomocą kabli do przemysłowych sieci BUS, typu 02YS(St)CY (Fot. 4).
Transmisja sygnałów w tego typu kablach odbywa się z prędkością do 16 Mb/s.

Fot. Fot. 4 Transmisja sygnałów w kablu 02YS(St)CY odbywa się z prędkością do 16 Mb/s. Fot. Fot. 4 Transmisja sygnałów w kablu 02YS(St)CY odbywa się z prędkością do 16 Mb/s.

W budynkach inteligentnych opartych na standardach Europejskiej Magistrali Instalacyjnej (EIB -European Installation Bus) stosowane są kable EIB BUS i EIB BUS-H (Fot. 5) oraz EIB BUS-H2 o klasie reakcji na ogień B2ca.

Często w komputerowych sieciach przemysłowych i innych sieciach dedykowanych stawia się kablom wymaganie odporności na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych jak również odporności na wpływ warunków atmosferycznych (kable instalowane na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi). W takim wypadku polecamy stosowanie kabli do transmisji danych z serii LAN-T1 do LAN-T15, które odpowiednio ekranowane i wyposażone w barierę przeciwwilgociową doskonale sprawdzają się w tego rodzaju zastosowaniach.

Fot. Fot. 5 Kable EIB BUS-H przeznaczone są do instalacji w budynkach inteligentnych opartych na standardzie EIB. Fot. Fot. 5 Kable EIB BUS-H przeznaczone są do instalacji w budynkach inteligentnych opartych na standardzie EIB.

Przedstawione powyżej kable stanowią jedynie drobną część bogatej oferty TECHNOKABLA, w której znajduje się ponad 15 tys. pozycji. Jako producent kabli na specjalne zamówienie możemy poszczycić się wieloma oryginalnymi konstrukcjami. Nasze wyroby znajdują klientów w wielu branżach na terenie Polski, Europy oraz całego świata.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski
Technokabel SAx