Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (ze zmianami z 12 marca 2009 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa zasady sterowania wentylacją mechaniczną w garażach samochodów osobowych z wykorzystaniem czujek niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla i propanu-butanu.

Fot. 1. WG.EG w osłonie AR-1.Fot. 1. WG.EG w osłonie AR-1.

Najczęściej stosowanymi detektorami CO i LPG w garażach są detektory typu WG firmy GAZEX. W 2012 roku firma wprowadziła do oferty nowe urządzenie: cyfrowy detektor WG.EG. Innowacyjność nowego rozwiązania technicznego została doceniona – detektor zdobył statuetkę Złotego Instalatora.

System sterowania wentylacją mechaniczną zbudowany z cyfrowych detektorów serii WG.EG jest niezwykle prosty w montażu i eksploatacji.

Detektory te nie wymagają stosowania central alarmowych – system nie wymaga bieżącej obsługi, jest całkowicie automatyczny. Należy tylko przeprowadzać okresowe testy działania systemu oraz dokonywać korekt wskazań (kalibracji) detektorów.

Obecność któregoś z wymienionych wcześniej gazów powoduje reakcję systemu – włączenie wentylacji mechanicznej. Dodatkowo system może włączyć sygnalizatory alarmu. Standardowo są to tablice wyświetlające krótki tekst określający rodzaj alarmu lub nakazujący sposób postępowania.

W garażach nie jest wskazane stosowanie sygnalizatorów akustycznych, ponieważ ich dźwięk zwykle kojarzony jest z samochodowymi alarmami przeciwwłamaniowymi i nie wywołuje właściwej reakcji osób przebywających w obiekcie, a ponadto może być uciążliwy dla mieszkańców i użytkowników lokali nad garażem. Opcjonalnie można zastosować sygnalizatory głosowe, które wygłaszają komunikaty o rodzaju zagrożenia i wskazują właściwe postępowanie w monitorowanej strefie.

Jeżeli w obiekcie system wentylacji podzielony jest na strefy, detektory można połączyć tak, aby sterowały wybranymi strefami. Takie rozwiązania powszechnie stosowane są w rozległych obiektach – pojawienie się gazu w jednym miejscu nie powoduje włączenia wentylacji całego garażu, a tylko zagrożonej strefy, co daje znaczne oszczędności energii.

Fot. 2. Uniwersalne złącza samokleszczujące.Fot. 2. Uniwersalne złącza samokleszczujące.

Detektory zawierają elementy elektroniczne reagujące na gaz – sensory. Sensory zmieniają swoje parametry pomiarowe z upływem czasu i dlatego wymagają okresowej kalibracji. Polega ona na poddaniu sensora działaniu odpowiedniej mieszaniny kalibracyjnej (gaz + powietrze) w warunkach określonych przez producenta.

W detektorach zastosowano sensory półprzewodnikowe, co wydłuża okres międzykalibracyjny do trzech lat. Do wykrywania CO można stosować sensory elektrochemiczne, ale są one droższe i okres międzykalibracyjny wynosi 6 miesięcy, co znacznie zwiększa koszty eksploatacji.

Dla ułatwienia kalibracji detektory wyposażone są w wymienne moduły sensorów. Taki moduł zawiera sensor gazu i podzespoły elektroniczne niezbędne do ustawiania parametrów jego pracy. W przypadku konieczności kalibracji wystarczy wymienić moduł sensora na inny, wcześniej skalibrowany. Taką operację przeprowadza się bez konieczności demontażu detektora z instalacji i, co równie ważne, operacja wymiany jest tańsza niż kalibracja, a użytkownik może wykonać ją we własnym zakresie. Oczywiście użytkownik systemu może zlecić kalibrację wyspecjalizowanej firmie. Detektory zostały tak skonstruowane, że kalibrację można przeprowadzić w czasie pracy systemu, bez konieczności otwierania urządzeń, ale wymaga to odpowiedniego wyposażenia. Komunikacja z detektorem odbywa się z użyciem portów na podczerwień a tryb testu można uruchomić magnesem. Odpowiednie wykorzystanie tych portów skraca czas okresowych sprawdzianów prawidłowości działania detektorów kilkakrotnie. Ma to niebagatelne znaczenie przy systemach zbudowanych z kilkudziesięciu czy kilkuset detektorów. Z modułu sensora można odczytać zapamiętane informacje dotyczące pracy detektora (ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, terminy kalibracji). Analiza tych danych pozwala doprecyzować ustawienia parametrów pracy systemu wentylacji.

Dla ułatwienia pracy instalatorom w detektorach zastosowano uniwersalne złącza dostosowane do różnego rodzaju przewodów (różne przekroje, linka, drut).

Detektory LPG instalowane nisko nad podłogą warto zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi osłonami. Gazex proponuje estetyczne i funkcjonalne osłony rurowe AR-1 wykonane ze stali nierdzewnej. Jeżeli monitorowany garaż jest zlokalizowany w obiekcie typu inteligentny budynek, informację o włączeniu wentylacji można przesłać do centrali BMS (Building Management System), wykorzystując jej wejścia dwustanowe.

W przypadku konieczności precyzyjnej lokalizacji obszarów zagrożonych można zastosować adresowalne detektory serii DDG, również z wymiennym modułem sensora, ale z cyfrową transmisją danych w standardzie RS 485. W tym rozwiązaniu możliwa jest wizualizacja miejsca i stanu poszczególnych detektorów.

redx