Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach, to zadanie projektanta dobierającego kable i przewody do instalacji wykonywanych wewnątrz obiektów budowlanych.

Szczególną uwagą powinny być objęte budynki użyteczności publicznej, supermarkety i wysokościowe budynki biurowe, gdzie mamy do czynienia z dużym zagęszczeniem ludzi i utrudnioną ewakuacją w czasie pożaru. W takich obiektach zalecane jest stosowanie kabli i przewodów bezhalogenowych, które w przypadku pożaru nie rozprzestrzeniają płomienia, nie wydzielają podczas palenia trujących i korozyjnych substancji oraz nie wydzielają gęstego, czarnego dymu. Wśród kabli i przewodów oferowanych przez Technokabel S.A. dużą grupę stanowią kable do instalacji przeciwpożarowych. Spełniają one niezwykle ważną rolę w systemach bezpieczeństwa i ze względu na przeznaczenie instalowane są w następujących rodzajach instalacji przeciwpożarowych:

Sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) – HTKSH, HTKSHekw

Dźwiękowych systemach ostrzegawczych (DSO) – HTKSH FE180 PH90/ E30-E90, HTKSHekw FE180 PH90/ E30-E90

Oświetlenia awaryjnego – HTKSH FE180 PH90/E30-E90, HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Zasilania obwodów bezpieczeństwa (pompownie, wentylatory, klapy odcinające i oddymiające, drzwi i bramy ppoż. oraz windy strażackie) – HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV.

nowoczesne kable do instalacji wykonywanych wewnatrz budynkow

Wszystkie przewody i kable przeznaczone do instalacji przeciwpożarowych bezwzględnie muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie. Gdy zachodzi potrzeba ułożenia kabla ognioodpornego w ziemi zastosowanie mają kable:

NHXHX-J 0,6/1 kV FE180 PH90/E90 

Opancerzone NHXHRHX FE180 PH90/ E90 0,6/1 kV.

Nowymi konstrukcjami oferowanymi do instalacji przeciwpożarowych są:

Kable z izolacją silikonową typu HDGs -W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, które dzięki odpowiedniej budowie mogą być również stosowane w strefach tryskaczowych chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi

Kable do przekształtników częstotliwości zachowujące swoje funkcje w pożarze typu (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, również dopuszczone do stosowania w strefach tryskaczowych.

Poza instalacjami przeciwpożarowymi instalacje elektroenergetyczne w budynku powinny być realizowane przy użyciu elektroenergetycznych kabli bezhalogenowych typu N2XH-J 0,6/1 kV i N2XCH 0,6/1 kV z koncentryczną żyłą ochronną, zaś instalacje elektryczne pomieszczeń za pomocą bezhalogenowych przewodów zasilających H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F, HDHp 300/500 V i HDHp 450/750 V. Obok kabli zasilających w budynkach znajdują się duże ilości kabli strukturalnych. Budowa sieci komputerowej może być zrealizowana nieekranowaną skrętką komputerową UTP-H kat. 5E lub UTP-H kat. 6, a w przypadku otoczenia silnie zakłócającego ekranowanym FTP-H kat. 5E. Oba typy posiadają powłokę bezhalogenową wykonaną na ośrodku z żył izolowanych polietylenem, który również nie zawiera halogenków. Coraz częściej, w tak zwanych „inteligentnych budynkach”, mamy do czynienia z Europejską Magistralą Instalacyjną. Jest to nowoczesny system sterowania, sygnalizacji, nadzoru i regulacji urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku. Połączenia zapewniające bezpieczeństwo i komfort takich budynków realizowane są za pomocą kabli EIB BUS-H. Sieci telewizji kablowej mogą być zbudowane przy użyciu kabli koncentrycznych HWDXpek (T1) 75 1,0/4,8 oraz 11F-H 75 1,63/7,25. Muszą one spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 1289 z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – czyli zawierać żyłę wewnętrzną o średnicy co najmniej 1 mm oraz podwójny ekran wykonany z taśmy i oplotu o minimalnej gęstości krycia 77%. Tłumienie torów utworzonych z kabli współosiowych w tego rodzaju instalacjach nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz.

nowoczesne kable do instalacji wykonywanych wewnatrz budynkow2

Przy budowie sieci monitoringu wykorzystywane są często kable koncentryczne typu RG-59 B/U-H oraz HWD 75 0,59/3,7 i HWL 75 0,63/3,7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) wprowadziło nowe wymagania dotyczące kabli i przewodów, które traktowane są jako wyroby budowlane. Zgodnie z nimi kable do zastosowań ogólnych poddawane są ocenie w zakresie reakcji na ogień, emitowanego podczas palenia dymu, spadających kropli i korozyjności produktów spalania. Na podstawie takiej oceny projektant może dobrać odpowiedni rodzaj kabla do określonego zastosowania. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są kablom stosowanym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wysokościowych i wszędzie tam gdzie występują duże skupiska osób, których ewakuacja w razie pożaru może być utrudniona i wymagać więcej czasu. Wśród kabli oferowanych przez Technokabel wyższymi klasami reakcji na ogień charakteryzują się wymienione w tabeli obok. Technokabel prowadzi ciągłe badania w celu poszerzenia oferty kabli z wyższymi klasami reakcji na ogień. Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu i współpraca z renomowanymi producentami materiałów bezhalogenowych sprawiają, że oferowane przez Technokabel wyroby spełniają najwyższe standardy. Wyposażenie fabryki, duże nakłady na badania i rozwój, oraz ponad 30-letnie doświadczenie załogi w produkcji zaawansowanych technicznie wyrobów kablowych, łącznie z obejmującym fazę projektowania zintegrowanym systemem zapewnienia jakości zgodnym z normami ISO 9001:2015, ISO 14001, stanowią wystarczającą rękojmię satysfakcji najbardziej wymagających odbiorców.

 

mgr inż. Dariusz Ziółkowski

Technokabel S.A.