Tylko sprawnie działająca instalacja oświetlenia awaryjnego zapewni bezpieczeństwo obiektów i osób ewakuowanych. Aby to zapewnić warto zastosować specjalne systemy monitorujące pracę opraw w układach oświetlenia awaryjnego.

Fot. 1. System Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego ELVIS Fot. 1. System Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego ELVIS

System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA2

System ten przeznaczony jest do monitorowania opraw w systemie rozproszonym. Dzięki zastosowaniu maksymalnej ilości rozdzielaczy sygnału C-Bridge, centrala sterująca może sprawować nadzór nad 4096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-Bus (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w obiektach wielkopowierzchniowych. Dodatkowym atutem są szerokie możliwości konfiguracji DATA2, co czyni system bezobsługowym, a dzięki nawigacji dotykowej i prostemu w obsłudze interfejsowi – intuicyjnym w użytkowaniu. Wszystkie elementy składowe tworzące system mają możliwość przypisania opraw oświetlenia awaryjnego do poszczególnych grup testowych, grup oświetlenia nocnego oraz grup realizujących scenariusze pożarowe. Dzięki podłączeniu do sieci lokalnej/ internetowej uzyskać można podgląd stanu systemu w przeglądarce internetowej oraz dokonać konfiguracji przesyłania sygnałów do centrum zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Wbudowana pamięć wewnętrzna archiwizuje historię zdarzeń wraz z wygenerowanymi raportami stanu systemu, które mogą być pobrane na pamięć zewnętrzną za pomocą złącza USB. Istotne jest, że system posiada wielostopniowy poziom uprawnień, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

Fot. 2. System Oświetlenia Awaryjnego
DATA 2 Fot. 2. System Oświetlenia Awaryjnego DATA 2

System Centralnej Baterii TM-CB A

System ten zasila napięciem stałym i zmiennym oprawy oświetlenia awaryjnego z centralnego źródła, które stanowią bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe o długim czasie żywotności. Dużą zaletą systemu jest jego modułowa budowa pozwalająca na dopasowanie rozwiązania do obiektu i jego rozbudowę w dowolnym momencie, co wprost przekłada się na prostotę konserwacji. Każdy obwód posiada dowolnie programowany tryb pracy, a przy zastosowaniu w oprawach modułów adresowalnych – tryb pracy mieszany, pozwalający na montaż opraw kierunkowych i antypanicznych na jednej linii. Panel sterujący, w który wyposażona jest szafa główna, umożliwia podłączenie i monitorowanie 64 podstacji, dzięki czemu przy wykorzystaniu pełnego potencjału centralna bateria obsłużyć może 30 720 opraw.
Opisane rozwiązania można połączyć w jeden spójny system za pomocą aplikacji ELVIS.

System Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego

Główną funkcją systemu ELVIS jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego produkcji TM TECHNOLOGIE. Program umożliwia pozyskiwanie informacji na teskładowych systemu przedstawionych wizualnie na podkładach poszczególnych kondygnacji, dzięki czemu administracja budynku staje się jeszcze prostsza. ELVIS umożliwia wykrycie stanów alarmowych i ich szybką lokalizację, udostępnia także funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail. Autorska aplikacja jest nowością dostępną w ofercie sprzedażowej firmy TM Technologie i wraz z pozostałymi produktami realizuje nadrzędny cel jakim jest wysokie bezpieczeństwo wyrobów, profesjonalizm świadczonych usług oraz oferowanie rozwiązań najwyższej jakości.

Fot. 3. System Centralnej Baterii TM-CB A Fot. 3. System Centralnej Baterii TM-CB A

Serwis i konserwacja

Utrzymanie oświetlenia awaryjnego w odpowiedniej kondycji, tak by na wypadek wystąpienia zagrożenia zadziałało zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jest obowiązkiem każdego właściciela lub użytkownika obiektu. Obowiązujące akty prawne dotyczące samoczynnie załączającego się zasilania awaryjnego oraz wytyczne dotyczące zakresu jego stosowania, wymagają od właściciela, bądź użytkownika budynku, poddawania urządzeń przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), urządzenia przeciwpożarowe, w tym także oświetlenie awaryjne, winny podlegać przeglądom technicznym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Przeglądy techniczne, konserwacje oraz wszelakie testy sprawdzające poprawność działania oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę lub osobę posiadającą do tego odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z literą prawa taki podmiot musi charakteryzować się niezbędnym doświadczeniem i przeszkoleniem w zakresie wykonywanych czynności, znajomością instrukcji i zasad działania urządzeń oraz dostępem do niezbędnych narzędzi, pozwalających w sposób kompletny przeprowadzić prace serwisowe. Idealnym rozwiązaniem na tej płaszczyźnie jest skorzystanie z usług firmy będącej autoryzowanym serwisem producenta TM Technologie Sp. z o.o. Dzięki kompleksowej wiedzy w przedmiocie opraw oświetlenia awaryjnego, systemów monitorujących rozproszonych oraz systemów z centralnym źródłem zasilania, zespół specjalistów TM Technologie Sp. z o.o. posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnych z zapisami prawnymi i normatywnymi. Realizowane usługi każdorazowo zakończone są protokołem zawierającym informacje, zalecenia i uwagi powstałe podczas prac.
Wykonywanie przeglądów technicznych przedstawia obraz stanu całości systemu, jednak nie jest wystarczające by zapewnić prawidłowe działanie wszystkich elementów wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, niezbędne jest dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw, które pozwalają na utrzymanie wszystkich urządzeń w stu procentowej sprawności, a tym samym gwarantują zadziałanie na wypadek wystąpienia zagrożenia. W przypadku stosowania systemów monitorujących oprawy oświetlenia awaryjnego należy mieć na względzie zapisy normatywne PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia awaryjnego”, w myśl których użytkownik zobligowany jest do założenia dziennika zdarzeń. W dzienniku tym powinny znajdować się zapisy o okresowych przeglądach wraz zakresem prac, wykazem wszystkich zaobserwowanych uszkodzeń, nieprawidłowej pracy któregokolwiek z elementów składowych systemu, jak również zapisy o działaniach w celu podjętych wyeliminowania nieprawidłowości. Dziennik powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych i kontrolowany przez użytkownika.
Spełnienie wszystkich ww. aspektów, regularność w wykonywaniu przeglądów i konserwacji, a także profesjonalne wsparcie ze strony Zespołu Serwisowego, przyczynia się do wieloletniego okresu niezawodnej pracy produktów TM Technologie Sp. z o.o., a tym samym zapewnia bezpieczeństwo obiektów i ewakuowanych osób.

Więcej na temat: