Komunikacja bezprzewodowa FM umożliwia pełną kontrolę nad systemem oświetleniowym z dowolnego miejsca na świecie. Całkowite zarządzanie, monitorowanie, sterowanie a nawet serwis opraw możliwe są do podjęcia dzięki zintegrowanemu z Jednostką Centralną modułowi GSM.

System radiowego zarządzania oświetleniem od BEGHELLI

Przejęcie zdalnej, a przy tym pełnej kontroli nad oprawą funkcjonuje w oparciu o Moduł Komunikacji Radiowej, który podłączony jest do statecznika Smart Driver (SD). Zadaniem tego układu jest odbieranie informacji z Jednostki Centralnej czy innych opraw oraz przesyłanie ich dalej. To pozwala na kompletne sterowanie systemami oświetlenia podstawowego, awaryjnego, a także urządzeniami automatyki budynkowej. Przede wszystkim jednak umożliwia to dostęp do następujących funkcji:

  • Odbieranie, przekazywanie i wykonywanie poleceń radiowych.
  • Dostęp do funkcji diagnostycznych systemu.
  • Ustawianie trybu pracy: stała jasność albo wdrożenie funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia albo aktywacji scenariuszy świetlnych dla konkretnych warunków/ czynności, za pomocą poleceń radiowych (np. włączanie, wyłączanie i ściemnianie opraw).
  • Tworzenie wirtualnego podziału na grupy. Zarządzanie i synchronizacja scenariuszy świetlnych następuje w maksymalnie 256 grupach opraw.
  • Pomiar mocy chwilowej i sumarycznej energii pobranej przez oprawę.
  • Pomiar czasu pracy każdej z opraw.
  • Zarządzanie oświetleniem awaryjnym pracującym w systemie Logica FM.
  • Tworzenie kompatybilność z systemami oświetlenia awaryjnego SD i LGFM

System typu „MESH”

Schemat sieci typu „mesh”Schemat sieci typu „mesh”

Komunikacja z urządzeniami odbywa się dzięki zastosowaniu protokołu Zigbee w standardzie IEEE 802.15.4, przy wykorzystaniu transmisji SFH-DSSS w zakresie częstotliwości 2.400-2.863 GHz na 16 kanałach zmienianych losowo co 10ms. Transmisja radiowa jest całkowicie bezpieczna i stabilna dzięki sieci komunikacyjnej typu „mesh”, która swoim zasięgiem może obejmować bardzo duże powierzchnie, dlatego że każda oprawa oświetleniowa z modułem komunikacji radiowej staje się routerem topologii sieci „mesh”. Odbiera, wzmacnia sygnał i przesyła go do pozostałych opraw – routerów, tworząc sieć o zasięgu znacznie większym niż potrafiłaby stworzyć sama jednostka centralna. Sieć jest niezawodna gdyż, w razie awarii jakiejkolwiek oprawy, jej funkcje przejmuje sąsiednia oprawa. Oprawy – routery łączą się ze sobą i tworzą jedną sieć, dając użytkownikowi wrażenie jakby łączył się cały czas z jednym urządzeniem dostępowym.

Pojedyncza Jednostka Centralna koordynuje przepływ informacji w systemie składającym się nawet z 992 urządzeń. Może zarządzać każdą pojedynczą oprawą z osobna, konkretną grupą opraw lub wszystkimi jednocześnie, a także tworzyć lub uruchamiać do 40 scen świetlnych, które w zależności od potrzeb mogą być wywoływane z kalendarza lub zegara astronomicznego. W ramach pojedynczej sceny można np. w jednej grupie opraw awaryjnych wymusić test funkcjonalny, a w drugiej test autonomiczny. Wyniki testów są przechowywane w pamięci centralki, jednak można je też zapisać na dysku komputera, wydrukować i dodać do dziennika zdarzeń obiektu. Oprócz tego można identyfikować oprawy, blokować tryb awaryjny, przeglądać/kasować błędy, programować czasookresy automatycznych testów funkcjonalnych i autonomicznych, zmieniać czas autonomii podłączonych do systemu opraw oświetlenia awaryjnego, zmieniać parzystość opraw, ręcznie przerywać i wznawiać trwający test, zmieniać tryb pracy opraw SA na PS lub SE, konfigurować wejścia bezpotencjałowe, konfigurować nowy system czy sprawdzać status systemu.

Aplikacja SD MANAGER

Zrzut ekranu z panelem SD Manager pokazującym oprawy i ustawienia systemuZrzut ekranu z panelem SD Manager pokazującym oprawy i ustawienia systemu

Łączność z centralką ułatwia oprogramowanie SD Manager, zdolne do centralizacji wszystkich funkcji na komputerze PC. Aplikacja za pośrednictwem jednostki centralnej, może sterować systemem, zarówno w celu ustawienia parametrów nowego systemu, jak i konfiguracji istniejącego już systemu z tworzeniem grup opraw, scenariuszy oświetleniowych i testowaniem dowolnego podłączonego systemu awaryjnego. Co więcej, SD Manager posiada zintegrowany moduł graficzny służący do wizualizacji. Wystarczy wczytać przygotowany podkład w AutoCad, aby otrzymać pełen obraz obiektu z bieżącymi informacjami o każdej z opraw, takimi jak: typ, moc znamionowa, aktualny pobór mocy, czas pracy, zużyta do tej pory energia oraz wygenerowane oszczędności, lokalizacja itd.

System Autodimm

By aktywować Automatyczną Regulację Strumienia. Należy dodać do każdej z opraw sensor Autodimm, którego zadaniem jest płynna regulacja strumienia świetlnego oprawy w taki sposób, aby utrzymać żądany poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego, wnikającego przez okna czy świetliki. Na system automatycznej regulacji strumienia składają się: oprawa oświetleniowa wyposażona w inteligentny zasilacz Smart Driver umożliwiający zmianę strumienia oraz zainstalowany w obudowie oprawy inteligentny fotosensor mierzący światło odbite. Utrzymanie na stałym poziomie sumy światła sztucznego i naturalnego realizowane jest poprzez automatyczną redukcję światła emitowanego przez oprawę w momencie, kiedy zwiększa się ilość światła naturalnego. Analogicznie w przypadku, gdy ilość światła naturalnego maleje, układ automatycznej regulacji zwiększa strumień świetlny oprawy tak, by światło odbite pozostawało na stałym poziomie. Co ważne, cały proces, począwszy od pierwszej kalibracji poprzez późniejszą regulację, jest wykonywany automatycznie, nie wymaga więc ingerencji człowieka w programowanie, ustawianie czy jakiekolwiek inne uruchamianie. Układ kalibracyjny działa cały czas równolegle z układem regulacyjnym. Na bieżąco analizuje światło odbite (od podłogi oraz od oświetlonych obiektów) trafiające do sensora. Potrafiąc automatycznie przeprogramować układ regulacji w razie wykrycia jakichkolwiek anomalii (np. gdy w świetle okna zostanie postawiona przeszkoda ograniczająca ilość światła naturalnego).

System radiowego zarządzania oświetleniem od BEGHELLI

Zastosowanie systemu radiowego pozwala na oszczędności, ponieważ nie trzeba stosować dodatkowych przewodów komunikacyjnych. Maksymalna odległość pomiędzy oprawami to 100m, a każda z nich w systemie radiowym działa jak router (jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem), dzięki czemu wielkość obiektu nie ma znaczenia. Centralka wyposażona jest w kartę SIM utrzymywaną przez Beghelli, dlatego konfiguracja, uruchomienie oraz serwis mogą być wykonane zdalnie, bez konieczności wizyty technika na obiekcie. Czujnik Autodimm pozwala na oszczędności dochodzące do 30% w stosunku do urządzeń, w których nie jest on zainstalowany. W przypadku inteligentnego czujnika Autodimm, nawet niewielki dopływ światła dziennego generuje oszczędności. Jeżeli charakter obiektu na to pozwala to możemy jednocześnie aktywować 2 tryby pracy opraw Beghelli Autodimm: Natural i Dynamic Light. Takie rozwiązanie spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12464-1, gwarantuje skuteczne oświetlenie miejsc pracy a jednocześnie umożliwiając wygenerowanie oszczędność dochodzących nawet do 70% energii, w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Urządzenia Beghelli spełniają wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych, co zostało to poświadczone certyfikatem wydanym prze stronę trzecią – akredytowane laboratorium IMQ z Mediolanu (IT).

Sprawdź ofertę Beghellix