Powoli – ale systematycznie! – z roku na rok na naszych drogach rośnie ilość pojazdów elektrycznych.Obserwujemy również zwiększającą się liczbę publicznych i prywatnych stacji ładowania, stanowiących niezbędną infrastrukturę. Tempo rozwoju tego sektora, jak i zainwestowane w niego środki pozwalają domniemywać, że jest to trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach. W przypadku instalacji nowych punktów i stacji ładowania niezwykle istotną sprawą są prawidłowo wykonane badania odbiorcze, aby nie dopuścić do użytku niesprawnego urządzenia. Kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników są również badania okresowe, przeprowadzane już podczas eksploatacji.

szybkie i nowoczesne metody diagnostyczne stacji ladowania pojazdow elektrycznych2Fot. 1. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-540 wraz z adapterem EVSE-01.

W obszarze bezpieczeństwa i odpowiedniego zarządzania infrastrukturą sprzętu do ładowania pojazdów EV dopiero w ostatnim czasie zaczęto wdrażać odpowiednie przepisy regulujące podstawowe zagadnienia. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych w pkt.16 określono, iż stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury drogowego transportu publicznego podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.Bardzo ogólne zapisy powyższej ustawy doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu.Rozporządzenie to weszło w życie 30 lipca 2019 r. Od tej daty wszystkie tego typu urządzenia – w przypadku oddania do eksploatacji, a także po naprawie, modernizacji,lub przeniesieniu w inne miejsce– powinny być zgłoszone do UDT wraz z odpowiednią dokumentacją. Zgłaszający zobowiązany jest, by w komplecie dokumentacji dostarczyć m.in. protokoły z pomiarów elektrycznych, zatwierdzone przez osobę ze świadectwem kwalifikacji w zakresie dozoru (wraz z kopią świadectwa).

Minimalny zakres pomiarów to:
1) ciągłość przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych,
2) rezystancja izolacji przewodów elektrycznych,mierzona między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego,
3) rezystancja uziemień roboczych, o ile są stosowane,
4) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
5) zbadanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Prawo nakazuje, by powyższym badaniom poddać publiczne stacje świadczące usługę ładowania. Oczywistym jest jednak to,że – ze względu na bezpieczeństwo użytkowników,jak i dobrą praktykę inżynierską- zalecane są one również dla urządzeń nie objętych nadzorem UDT. Część z pomiarów można wykonać w podobny sposób, jak w przypadku standardowej instalacji niskiego napięcia. Niektóre jednak z nich wymagają wprowadzenia stacji w odpowiedni stan, co może być trudne bez właściwego sprzętu i urządzeń pomiarowych. Pomocnym tutaj okaże się z pewnością adapter EVSE-01 dedykowany do badań stacji ładowania AC wyposażonych w złącze typu 2-go, jaki firma Sonel właśnie zamierza wdrożyć na rynek. Będąc jednym z największych producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych, Sonel zdecydowanie zaznacza w ten sposób swoją obecność w nowym obszarze gospodarki,jakim jest elektromobilność. Adapter współpracuje z rodziną mierników wielofunkcyjnych MPI. Pozwala na wykonanie kompleksowych pomiarów zgodnie zobowiązującymi przepisami. Ponadto umożliwia również podstawową diagnostykę układu sterowania. Symulując kabel ładujący (linia proximity pilot – PP) i status podłączenia pojazdu (linia control pilot – CP), wprowadzimy stację w różne stany pracy, sprawdzając jednocześnie sygnały sterujące zdefiniowane przez normę PN-EN 61851. W celu  ułatwienia diagnostyki na jedno z gniazd EVSE-01 wyprowadzono również sygnał modulacji szerokości impulsu (PWM).Wykonanie pomiarów stacji ładowania może być zrealizowane w połączeniu z każdym miernikiem z rodziny przyrządów wielofunkcyjnych MPI (z uwzględnieniem możliwości i parametrów technicznych danego modelu). Na ich tle wyróżnia się jednak flagowy MPI-540. Zaprogramowano w nim sekwencje pomiarów automatycznych,dedykowanych do stacji ładowania.Jest to funkcjonalność, dzięki której wykonamy pomiary najszybciej i najsprawniej.Z kolei pełna obsługa stacji trójfazowych sprawia, że unikniemy zbędnego przepinania przewodów przy pomiarze kolejnych faz obwodu. W połączeniu z ergonomią i łatwością obsługi, powyższe funkcjonalności powinny sprawić, iż adapter EVSE-01 będzie bardzo szybko doceniony i pożądany wśród pomiarowców. Produkt wkroczy na rynek już w marcu!

www.sonel.pl