Odbierając budynek, niezależnie czy jest to budynek wielorodzinny, gospodarczy czy dom jednorodzinny, musimy spełnić wszelkie ustalone w prawie budowlanym wymagania. Bez tego nasza nieruchomość nie będzie zdatna do legalnego użytku. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku i jego otoczeniu. Prawidłowo wykonane mury, fundamenty, dach, kanalizacja, sieć wodociągowa i ciepłownicza, instalacja elektryczna - to wszystko musi być skontrolowane przed oddaniem budynku do użytkowania.

Odbiór instalacji elektrycznej w budynku - procedury + wzór oświadczenia i protokołu

Jednym z nich jest odbiór instalacji elektrycznej. Nie jest to skomplikowana procedura, jednak aby nasza instalacja była w pełni legalna i bezpieczna, musimy wykonać kilka czynności.

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • jakie warunki powinna spełnić instalacja elektryczna w budynku
  • czym jest oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej i jak je napisać
  • jak wygląda protokół odbioru instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej jest szczególnie ważny. Jej nieprawidłowe wykonanie może skutkować w przyszłości nieoczekiwanymi problemami: przepięciami, awariami, uszkodzeniem sprzętów, a nawet pożarem. Dlatego trzeba podejść do sprawy z najwyższą starannością. Najważniejszym dokumentem jest oświadczenie o prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej, którego gotowy wzór można pobrać pod linkiem: Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Co świadczy o stanie technicznym instalacji odbiorczej?

Przed odbiorem nasza instalacja elektryczna musi znajdować się w idealnym stanie. Aby nasza instalacja została odebrana, musi być w 100% wykonana prawidłowo i sprawna. Bez tego nie uzyskamy potrzebnych nam oświadczeń i pozwoleń.

Do odbioru instalacji elektrycznej konieczne jest dokonanie niezbędnych pomiarów i skontrolowanie sposobu wykonania instalacji. Podczas odbioru instalacji sprawdzana jest: ilość punktów elektrycznych (zgodność ze schematem i projektem), ich lokalizacja i wysokość (zgodność z projektem), poprawność liniowa instalacji, sposób ułożenia przewodów, specyfikacja bezpieczników, rodzaj i poziom zabezpieczeń IP w gniazdkach, rodzaj łączników, rodzaj i materiał przewodów, lokalizacja skrzynki elektrycznej, ścieżki przewodów w ścianach.

Elektryk podczas odbioru wykonuje pomiary wyłącznika różnicowoprądowego, sprawdza poprawność uziemienia, wykonuje pomiary rezystancji izolacji przewodów, sprawdza ciągłość przewodów ochronnych, testuje działanie skrzynki z bezpiecznikami poprzez wyłączanie i włączanie poszczególnych obwodów.

Jeżeli elektryk nie znajdzie uchybień, może przejść do podpisania protokołu odbioru instalacji.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej - co powinien zawierać?

Do odbioru instalacji w nowym lub remontowanym budynku potrzebny jest (poza prawidłowym, zgodnym z projektem wykonaniem prac) protokół odbioru instalacji elektrycznej i oświadczenie o jej wykonaniu.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi zawierać: dane właściciela nieruchomości, dane elektryka i pieczątkę, opis instalacji, dane nieruchomości, podpisy elektryka i odbiorcy.

Dokumenty tego typu może sporządzić wyłącznie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz protokół będzie prawidłowy, powinniśmy pobrać gotowy wzór, dostępny pod adresem: Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej - czym jest?

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej jest dokumentem potwierdzającym prawidłowo wykonaną instalację w budynku. Podpisać oświadczenie może tylko certyfikowany elektryk. Jest ono niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Oświadczenie powinno zawierać własnoręczny podpis elektryka z pieczęcią, którą potwierdza wykonanie pomiarów i oględzin, stwierdzających prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej. Poświadcza ono zgodność instalacji z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami. Dokument informuje także, że instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania.

Oświadczenie musi zawierać: dane nieruchomości, właściciela budynku wraz z adresem zamieszkania, oraz składającego oświadczenie o gotowości instalacji. Najważniejszą częścią są jednak oświadczenia, że:

  • instalacja elektryczna w budynku (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami przyłączenia, oraz że znajduje się ona w stanie umożliwiającym podłączenie jej pod napięcie (na odpowiedzialność elektryka),
  • oświadczenie o posiadaniu ważnych uprawnień przez elektryka, dokonującego odbioru, które potwierdzają jego wiedzę i możliwości dokonania odpowiednich pomiarów i wystawienia oświadczeń.

Jeżeli wszystkie procedury udało się przejść bez problemów, wypełnione przez elektryka oświadczenie możemy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów otrzymamy pozwolenie na użytkowanie budynku. Można wtedy przystąpić do dalszych prac takich jak wykańczanie wnętrz mieszkań czy domu.

Artykuł Partnera
x